នារសៀល ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារតាមប្រព...
នារសៀល ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិន័យ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Jan-2024
អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 05-Jan-2024
អនុក្រឹត្យ លេខ ០៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា។
អនុក្រឹត្យ លេខ ០៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា។

អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 05-Jan-2024
នារសៀល ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារ វាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម
នារសៀល ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារ វាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 05-Jan-2024
សេចក្ដីសម្រេច លេខ ០០១ សហវ.ស.ស.រ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្ដីសម្រេច លេខ ០០១ សហវ.ស.ស.រ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីសម្រេច | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Jan-2024