ពិធីតែងតាំងប្រធានរតនាគារនៅខេត្តប៉ៃលិន
ពិធីតែងតាំងប្រធានរតនាគារនៅខេត្តប៉ៃលិន

បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Jun-2021
សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីរាជការរបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិាការដ្ឋាន ធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាលអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលដឹកនាំដោយ លោក ប៊ិន កក្កដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក អមដោយអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរួមទាំងសហការី......

បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Oct-2020