សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីដូចខាងក្រោម៖

លោកស្រី សុខ រតនា ជាសមាជិកនៃ ស.ស.ប.ស.ហ.វ រតនាគារខេត្តស្វាយរៀង ។ លោកស្រី សុខ រតនា បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ដោយជម្ងឺគាំងបេះដូង ក្នុងជន្មាយុ ៤៣ឆ្នាំ។ស្របតាមពាក្យបណ្តាំរបស់លោកស្រី សុខ រតនា ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២ ត្រូវប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនេះជូនកូនប្រុសឈ្មោះ ងួន កាណូរ៉ា ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ លោក យក់ ប៊ុនណា បានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដែលថវិកានេះត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភអំពីលោកជំទាវ សួន រិទ្ធិយ៉ា ជាប ដាវុធ ចំនួន ២,០០០,០០០៛ (ពីរលានរៀលគត់) ជូនលោកស្រី មិត្ត សុខលីម ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គប្រជុំថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៣​ ។

លោក សេង ស្រ៊ី ជាសមាជិកនៃ ស.ស.ប.ស.ហ.វ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (និវត្តន៍ជន) ។ លោក សេង ស្រ៊ី បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយរោគាពាធិ ។ស្របតាមពាក្យបណ្តាំរបស់លោក សេង ស្រ៊ី ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ត្រូវប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនេះជូនកូនប្រុសឈ្មោះ សំ សំណាង ។ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ លោក យក់ ប៊ុនណា បានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដែលថវិកានេះត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភអំពីលោកជំទាវ សួន រិទ្ធិយ៉ា ជាប ដាវុធ ចំនួន ២,០០០,០០០៛ (ពីរលានរៀលគត់) ជូនលោកស្រី សំ សំណាង ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គប្រជុំថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៣​ ។

លោក ប្រាក់ សារ៉ាត ជាសមាជិកនៃ ស.ស.ប.ស.ហ.វ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ (និវត្តន៍ជន) ។ លោក ប្រាក់ សារ៉ាត បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយជម្ងឺមហារីកថ្លើម ។យោងតាមពាក្យបណ្តាំរបស់លោក ប្រាក់ សារ៉ាត ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ត្រូវប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនេះជូនកូនស្រីឈ្មោះ ប្រាក់ ណារិន ។ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ លោក យក់ ប៊ុនណា បានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដែលថវិកានេះត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភអំពីលោកជំទាវ សួន រិទ្ធិយ៉ា ជាប ដាវុធ ចំនួន ២,០០០,០០០៛ (ពីរលានរៀលគត់) ជូនលោកស្រី ប្រាក់ ណារិន ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គប្រជុំថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៣​ ។

លោក យូ ផាន ជាសមាជិកនៃ ស.ស.ប.ស.ហ.វ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (និវត្តន៍ជន) ។ លោក យូ​ ផាន បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយជម្ងឺមហារីកថ្លើម ។យោងតាមពាក្យបណ្តាំរបស់លោក យូ ផាន ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ត្រូវប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនេះជូនកូនស្រីឈ្មោះ មិត្ត សុខលីម ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ លោក យក់ ប៊ុនណា បានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដែលថវិកានេះត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភអំពីលោកជំទាវ សួន រិទ្ធិយ៉ា ជាប ដាវុធ     ចំនួន ២,០០០,០០០៛ (ពីរលានរៀលគត់) ជូនលោកស្រី មិត្ត សុខលីម ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គប្រជុំថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៣​ ។