កាស្វែងយល់ពីការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស។
ស្វែងយល់ពីការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Feb-2024
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យារពេលនៃការដាក់ពាក្យ អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់( JDS ) សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យារពេលនៃការដាក់ពាក្យ អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់( JDS ) សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 29-Nov-2023
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសឹង្ហបុរី សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសឹង្ហបុរី សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 01-Nov-2023
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ "ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ " នៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការស្រង់វត្តមានប្រ...
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ "ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ " នៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការស្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងជំនួសដោយការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 16-Oct-2023
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ "JDS Scholarship Program 2023 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ "JDS Scholarship Program 2023 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Sep-2023