សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា NoDrug
សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា NoDrug ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Jun-2024
នាថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំការអនុវត្តលិខិតបទដ...
នាថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋាន

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Apr-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លី(បន្តពីភាគមុន)ពាក់ព័ន្ធការសុំច្បាប់ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ។
អត្ថបទសិក្សាខ្លី(បន្តពីភាគមុន)ពាក់ព័ន្ធការសុំច្បាប់ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Apr-2024
ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ត្រូវបើកដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សសរុបប្រចាំខែមេសា
ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ត្រូវបើកដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សសរុបប្រចាំខែមេសា តែមួយលើក យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024
កាស្វែងយល់ពីការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស។
ស្វែងយល់ពីការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Feb-2024