ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៤/២៣ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស. ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សមាជិក ប.ស.ស ជាស្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោមពីរ(២) ឆ្នាំ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៤/២៣ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស. ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សមាជិក ប.ស.ស ជាស្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោមពីរ(២) ឆ្នាំ

ប្រកាស | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Aug-2023