សូមចួលរួមអបអរសាទរលោកស្រី តាន់ លីនណា ដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ពីសាកលវទ្យាល័យណានយ៉ាង នៃប្រទេសសិង្ហបុរី។
សូមចួលរួមអបអរសាទរលោកស្រី តាន់ លីនណា ដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ពីសាកលវទ្យាល័យណានយ៉ាង នៃប្រទេសសិង្ហបុរី។

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 27-May-2024
Master Program in economic and Public Policy in Japan in 2024-2026


អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Jan-2024
Mannaki New Zealand Scholarship 2023 Selection Round


អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 14-Feb-2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "ការផ្តល់អាហារូបករណ៍បន្ថែមរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ"
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "ការផ្តល់អាហារូបករណ៍បន្ថែមរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ"

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 19-Jan-2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "ការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ"
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "ការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ"

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Jan-2023