សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ JDS សម្រាប់មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ JDS សម្រាប់មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 02-Nov-2022
JDS scholarship for master's course 2022


អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 02-Nov-2022
Macroeconomic Policy Program(MEP) at (GRIPS) in Japan


អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 07-Sep-2022
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ JDS សម្រាប់មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ JDS សម្រាប់មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 10-Aug-2022
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជូនដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជូនដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៨កន្លែង នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 10-Aug-2022