សូមចួលរួមអបអរសាទរលោកស្រី តាន់ លីនណា ដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ពីសាកលវទ្យាល័យណានយ៉ាង នៃប្រទេសសិង្ហបុរី។
អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 27-May-2024

សូមចួលរួមអបអរសាទរលោកស្រី តាន់ លីនណា ដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ពីសាកលវទ្យាល័យណានយ៉ាង នៃប្រទេសសិង្ហបុរី។