អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុន ពាក់ព័ន្ធការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម(ការស្នើសុំចូលបម្រើការងារវិញបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម)។
អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុន ពាក់ព័ន្ធការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម(ការស្នើសុំចូលបម្រើការងារវិញបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម)។

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 27-Mar-2024
សូមជូនអត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី "ការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម" ។


សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Mar-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី​ "ការសុំច្បាប់​ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល"
អត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី​ "ការសុំច្បាប់​ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល"

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Mar-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុនស្តីពី​ "ការដាក់ឱ្យស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស"
អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុនស្តីពី​ "ការដាក់ឱ្យស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស"

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 29-Feb-2024
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាក់ចំណាយ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកអមដោយលោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចុប្រជុំ
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាក់ចំណាយ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកអមដោយលោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចុប្រជុំ

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 21-Feb-2024