នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បំពេញមុខងារជាសេនាធិការ ឱ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ លើការងារបុគ្គលិក ដោយមាន​តួនាទីនិងភារកិច្ច​​ដូច​តទៅ៖

 • សហការនិងសម្របសម្រួលជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង លើការងារគ្រប់គ្រងនិង​អភិវឌ្ឍ​ធន​ធា​នមនុស្សរបស់ក្រសួង
 • បំពេញតួនាទីជាអង្គភាពប្រមូលផ្តុំ លើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ក្រសួង​ទាំងនៅ​ថ្នាក់​កណ្តាល​និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន
 • គ្រប់​​គ្រងបុគ្គលិក មន្រ្តីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ និង​ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
 • រៀបចំផែនការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ ផែនការប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ និង​ផែនការ​ជ្រើស​រើសមន្រ្តី​ជាប់​​កិច្ច​​សន្យា និងពលករអណ្តែតប្រចាំឆ្នាំ
 • រៀបចំ​​ការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ ជូនកម្មសិក្សាការី
 • រៀបចំប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ ជូនមន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិ និងកម្រិតប្រាក់បំណាច់មុខងារជូនមន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំការតែងតាំង ឬការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំការផ្លាស់ ឬការផ្ទេរភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការ
 • ពិនិត្យនីត្យានុកូលភាព លើដីកាតែងតាំង ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការ នៅតាម​មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រាជធានី ខេត្ត និងធានាអនុលោមភាពតាម​នីតិ​វិធី​ជាធរមាន
 • រៀបចំការដាក់មន្ត្រីរាជការឱ្យស្ថិតក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើម ស្ថិតនៅក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស ឬស្ថិតនៅក្នុងភាព​ទំនេរ​គ្មាន​​បៀវត្ស​ដោយបញ្ញត្តិ
 • សម្របសម្រួលជាមួយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ​ក្នុង​​​ការ​រៀបចំ​​​វគ្គ​​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ សម្រាប់​មន្រ្តី​​​​រាជការ
 • សម្របសម្រួលចាត់បញ្ជូនមន្រ្តីរាជការទៅសិក្សានៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស
 • គ្រប់គ្រងសលាកប័ត្រព័ត៌មានមន្រ្តីរាជការ និងឯកសារបុគ្គលិកផ្សេងៗ
 • រៀបចំការស្នើសុំគ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារជូនមន្រ្តីរាជការ
 • ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្របខ័ណ្ឌ មុខតំណែង និងស្ថានភាពបំពេញការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំនិងស្នើចាត់វិធានការ ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មវិន័យចំពោះមន្រ្តីរាជការដែលប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈ ឬ​បំពាន​​​​ច្បាប់​​​​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ជាធរមាន
 • រៀបចំនិងស្នើលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រៀបចំនិងស្នើដាក់មន្រ្តីរាជការដល់អាយុឱ្យចូលនិវត្តន៍
 • រៀបចំស្នើប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងស្នើសៀវភៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជូននិវត្តជន
 • រៀបចំ គ្រប់គ្រង ថែរក្សា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទិន្នន័យមន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិក នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទទួលបន្ទុកលើការងារសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

១. ការិយាល័យបុគ្គលិក មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

 • រៀបចំផែនការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ ផែនការប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ និងផែនការ​ជ្រើស​រើស​​មន្រ្តីជាប់​កិច្ចសន្យានិងពលករអណ្តែតប្រចាំឆ្នាំ​
 • រៀបចំការជ្រើសរើសមន្រ្តីឱ្យចូលបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពក្រោម​ឱវាទក្រសួង
 • រៀបចំសំណើពិនិត្យ និងផ្តល់ទិដ្ឋាការលើសលាកប័ត្រព័ត៌មានមន្រ្តីរាជការ ព្រមទាំង​បញ្ចូលទិន្នន័យ​ទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​​​ព័ត៌មាន​វិទ្យា និងក្នុងតារាងទូទាត់បៀវត្សមន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំស្នើសុំតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជូនកម្មសិក្សាការី
 • រៀបចំសំណើតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្រ្តីរាជការ ការផ្ទេរភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការ  ការផ្លាស់​មន្រ្តីរាជការ និងការទទួលស្គាល់ការផ្លាស់មន្រ្តីរាជការ សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពិនិត្យនីត្យានុកូលភាព ​លើដីកាតែងតាំង ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការ នៅតាម​មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​​​​រាជធានី ខេត្ត និងធានាអនុលោមភាពតាម​នីតិ​វិធី​ជាធរមាន
 • រៀបចំលិខិតបញ្ជាបេសកកម្ម លិខិតបង្គាប់ការ ឬសេចក្តីសម្រេចនានា ពាក់ព័ន្ធការងារបុគ្គលិក
 • រៀបចំចាត់មន្រ្តីរាជការចូលរួមក្នុងរាល់សកម្មភាពបុណ្យជាតិ អន្តរជាតិ ឬសកម្មភាព​សង្គមនានា
 • រៀបចំស្នើគ្រប់គ្រងការផ្តល់ និងផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការ​ក្រសួង និង​លិខិតបញ្ជាក់​មន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំការដាក់មន្ត្រីរាជការឱ្យស្ថិតក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើម ឬឱ្យចូលមកបម្រើការងារវិញ បន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅ​ក្រៅ​​ក្របខ័ណ្ឌដើម
 • រៀបចំស្នើលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួង
 • ចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិ។

២. ការិយាល័យបៀវត្ស មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

 • រៀបចំប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីរាជការ
 • រៀបចំប្រាក់បំណាច់មុខងារតាមឋានៈ តួនាទី ជូនមន្ត្រីរាជការ
 • រៀបចំការដំឡើងថ្នាក់ ដំឡើងកម្រិតប្រាក់បំណាច់មុខងារជូនមន្ត្រីរាជការប្រចាំឆ្នាំ
 • រៀបចំប្រាក់វិភាជន៍គ្រួសារមន្រ្តីរាជការ
 • រៀបចំការដាក់មន្ត្រីរាជការឱ្យស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស និងដាក់ឱ្យចូលបម្រើការងារវិញ បន្ទាប់ពី​ស្ថិត​នៅ​​ក្នុង​​ភាព​ទំនេរគ្មានបៀវត្ស
 • រៀបចំរបាយការណ៍ចលនាបៀវត្សប្រចាំខែ
 • រៀបចំវិញ្ញាបនបត្ររៀបបៀវត្សក្របខ័ណ្ឌថ្មី ដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិ ដំឡើងកម្រិតប្រាក់បំណាច់មុខងារ ផ្អាក បន្ត ផ្ទេរ និងផ្តាច់បៀវត្សមន្រ្តីរាជការដែលត្រូវលុបឈ្មោះឬចូលនិវត្តន៍
 • រៀបចំតារាងឧបសម្ព័ន្ធមន្រ្តីរាជការដែលស្នើដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍ប្រចាំឆ្នាំ
 • រៀបចំការដាក់មន្រ្តីរាជការដល់អាយុឱ្យចូលនិវត្តន៍ ឬតាមសំណើសុំចូលនិវត្តន៍​មុនកាលកំណត់​របស់​សាមី​ខ្លួន
 • រៀបចំស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងសៀវភៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជូននិវត្តជន
 • ស្នើសុំគោលការណ៍រៀបចំបែបបទសម្រាប់បើកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គម
 • ចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការដំឡើងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិ ជូនមន្ត្រីរាជការ។

៣. ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិក មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

 • ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់មន្រ្តីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រៀបចំបែបបទនៃការស្នើគ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារជូនមន្រ្តីរាជការ
 • គ្រប់គ្រងបញ្ជីវត្តមាន អវត្តមានមន្ត្រីរាជការ
 • ក្នុងករណីចាំបាច់ និងដោយមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានស្ថាប័ន  អាចចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្របខ័ណ្ឌ  មុខ​តំ​ណែង  និងស្ថានភាពបំពេញការងាររបស់មន្រ្តីរាជការគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាព​ក្រោម​ឱវាទ​​​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមាន ​ឬពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន
 • រៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ចំពោះមន្រ្តីរាជការដែលប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈ ឬបំពានច្បាប់និង​បទប្បញ្ញត្តិ​​​ពាក់ព័ន្ធសហលក្ខន្ដិកៈមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • រៀបចំការដាក់មន្ត្រីរាជការឱ្យស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្សដោយបញ្ញត្តិ
 • រៀបចំការទទួលស្គាល់ឱ្យមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារវិញ បន្ទាប់ពីបានស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស​ដោយ​​​បញ្ញត្តិ
 • ពិនិត្យការស្នើសុំអនុញ្ញាតច្បាប់ ឈប់សម្រាក  ព្យាបាលជំងឺ  មានធុរៈ  ឬសម្រាកលំហែមាតុភាព​និង​បិតុភាព​​​របស់​មន្រ្តី​​​រាជ​ការ
 • ចូលរួមក្នុងការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសំណើដំឡើងថ្នាក់ ឬឋានន្តរស័ក្តិ ដល់មន្រ្តីរាជការ។

៤. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

 • គ្រប់គ្រង រៀបចំ និងចាត់បញ្ជូនមន្រ្តីរាជការទៅសិក្សានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
 • គ្រប់គ្រងបញ្ជីមន្រ្តីរាជការ ទៅតាមគ្រប់កម្រិតសញ្ញាបត្របណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ​រង​ និងមធ្យមសិក្សា
 • រៀបចំពិនិត្យបែបបទ កិច្ចសន្យា និងលិខិតផ្សេងៗរបស់មន្រ្តីរាជការ ដែលទទួល​អាហា​រូបករណ៍ ទៅសិក្សា​នៅក្រៅប្រទេស
 • សម្របសម្រួលជាមួយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស និងវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ
 • សម្របសម្រួលការទទួលនិស្សិតបំពេញកម្មសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

៥. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្រ្តីរាជការ មានតួនាទី​និងភារកិច្ចដូចតទៅ៖

 • រៀបចំ គ្រប់គ្រង ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទិន្នន័យ និងស្ថិតិបុគ្គលិកមន្រ្តីរាជការ
 • ថែរក្សា​ទិន្នន័យ​មន្រ្តីរាជការ រួមទាំងមន្រ្តីរាជការដែលត្រូវលុបឈ្មោះ​ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ ចូលនិវត្តន៍ មន្រ្តី​ផ្លាស់​ចេញ និង​​ស្ថានភាព​អតីតភាពការងារមន្រ្តីរាជការ
 • គ្រប់គ្រងលើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់មន្រ្តីរាជការ
 • គ្រប់គ្រងថែរក្សាសលាកប័ត្រព័ត៌មានមន្រ្តីរាជការ និងឯកសារផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិក
 • រក្សារាល់ឯកសារសម្រេចចុងក្រោយ ជាឯកសារក្នុងកុំព្យូទ័រដូចជា ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស លិខិតបទដ្ឋាន និង​ឯកសារ​​នានាពាក់ព័ន្ធមន្រ្តីរាជការ
 • ប្រមូលផ្តុំឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពមន្រ្តីរាជការ ពីគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង
 • សហការក្នុងការពិនិត្យលើទិន្នន័យពីគ្រប់ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ និងក្រុមច្រកចេញចូលតែមួយ​របស់នា​យក​ដ្ឋាន​បុគ្គលិក
 • បំពេញតួនាទីជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
 • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងបណ្តាញកុំព្យូទ័ររបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
 • គ្រប់គ្រង និងថែរក្សាប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យមន្រ្តីរាជការ របស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
 • កំណត់ និងធានាការអនុវត្តសិទ្ធិ​របស់អ្នក​ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យទៅតាមភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ​តាម​ការិយាល័យ​នីមួយៗ
 • គ្រប់គ្រងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក ​មន្រ្តី​រាជការ​។