សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពង្រឹងយន្តការលើការអនុវត្តសម្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈកម្មវិធី MEF Profile ជំនួសឱ្យការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង...
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពង្រឹងយន្តការលើការអនុវត្តសម្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈកម្មវិធី MEF Profile ជំនួសឱ្យការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 15-May-2024
នាថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកលើសេ...
នាថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកលើសេចក្ដីព្រាង

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 07-May-2024
នាព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើការរៀបចំផ្ដល់ប័ណ្ណសរសើរថ្មីជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការន...
នាព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើការរៀបចំផ្ដល់ប័ណ្ណសរសើរថ្មីជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួង

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 07-May-2024
នាថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំការអនុវត្តលិខិតបទដ...
នាថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយណែនាំការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋាន

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Apr-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លី(បន្តពីភាគមុន)ពាក់ព័ន្ធការសុំច្បាប់ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ។
អត្ថបទសិក្សាខ្លី(បន្តពីភាគមុន)ពាក់ព័ន្ធការសុំច្បាប់ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Apr-2024