ការឡេីងថ្នាក់និងឋានន្តរសក្តិរបស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល
ការឡេីងថ្នាក់និងឋានន្តរសក្តិរបស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល

អត្ថប្រយោជន៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 10-Jul-2024
នាថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក-មន្ត្រីរ...
នាថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក-មន្ត្រីរាជការ

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 08-Jul-2024
"ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨"
"ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨"

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 05-Jul-2024
នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នាទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងសហការី បានចូលរួមអម ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង
នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នាទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងសហការី បានចូលរួមអម ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 27-Jun-2024
នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម និងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត (ក.ស.ល. កសហវ) បាន...
នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម និងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត (ក.ស.ល. កសហវ) បាន

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 24-Jun-2024