ការជ្រើសរើសមន្ត្រីកម្ពុជាចូលរួមេះគ្គបណ្តុះបនញតាលភាសាអង់គ្លេស


វគ្គបណ្តុះបណ្តាល | កាលបរិច្ឆេទ: 26-Jan-2024
នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាប្រធានកម្មសិក្សា អមដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាប្រធានកម្មសិក្សា អមដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល | កាលបរិច្ឆេទ: 26-Dec-2023
Report on certificate 2022-023


វគ្គបណ្តុះបណ្តាល | កាលបរិច្ឆេទ: 19-Dec-2023
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញបច្ចេកទេស "កម្រិតវិញ្ញាបនបត្រផ្សាភ្ជាប់មុខតំណែង" នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ


វគ្គបណ្តុះបណ្តាល | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2023
ពិធីរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីឆ្នាំ ២០១៨-២០២០
ពិធីរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីឆ្នាំ ២០១៨-២០២០

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Jun-2021