សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពង្រឹងយន្តការលើការអនុវត្តសម្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈកម្មវិធី MEF Profile ជំនួសឱ្យការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 15-May-2024

សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពង្រឹងយន្តការលើការអនុវត្តសម្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈកម្មវិធី MEF Profile ជំនួសឱ្យការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាខារតនាគារ នៃខេត្តចំនួន ០៣ រួមមាន៖ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តប៉ៃលិន និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។