របៀបដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Sep-2021

របៀបដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

   តំណភ្ជាប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះ Online  https://mef-pd.net/exam

   សូមចុច Download ដើម្បីទាញយករបៀបចុះឈ្មោះ Online