អត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី​ "ការសុំច្បាប់​ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល"
សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Mar-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី​ "ការសុំច្បាប់​ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល"
▶️ គេហទំព័រ | Website :​ https://pd.mef.gov.kh/
▶️ ទំព័រហ្វេសបុក | Facebook : នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ Personnel Department