សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហាររូបករណ៍កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 23-Sep-2021

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហាររូបករណ៍កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ និងសាលាលីហ្វាន់យូនៃប្រទេសសឹង្ហបុរី​ ឆ្នាំ២០២២

សូមចុច Download ដើម្បីទាយយកឯកសារ