អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាប់ឧប្ថម្ភមាតុភាពជូនមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីកម្មសិក្សា និិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាស្ត្រីដែលសម្រាលកូន និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យសពជូនគ...
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាប់ឧប្ថម្ភមាតុភាពជូនមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីកម្មសិក្សា និិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាស្ត្រីដែលសម្រាលកូន និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យសពជូនគ្រួសាសពមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលទទួលមរណៈភាព

អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Aug-2023
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៤/២៣ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស. ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សមាជិក ប.ស.ស ជាស្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោមពីរ(២) ឆ្នាំ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៤/២៣ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស. ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សមាជិក ប.ស.ស ជាស្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោមពីរ(២) ឆ្នាំ

ប្រកាស | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Aug-2023
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រីកវិសាលភាពលើការអនុវត្ត
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រីកវិសាលភាពលើការអនុវត្ត “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ​តាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 10-Aug-2023
នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី MEF Profile ជំនាន់ទី២ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមរយៈ Smart Phone (iOS និង A...
នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី MEF Profile ជំនាន់ទី២ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមរយៈ Smart Phone (iOS និង Android)

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jul-2023
សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០១១ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងជនពិការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០១១ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងជនពិការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 01-Jun-2023