សូមជូនអត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី "ការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម" ។


សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Mar-2024
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពី
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពី

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 21-Mar-2024
នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើការរៀបចំក...
នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤, នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើការរៀបចំក្របខណ្ឌគ្រប់

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 21-Mar-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី​ "ការសុំច្បាប់​ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល"
អត្ថបទសិក្សាខ្លីស្តីពី​ "ការសុំច្បាប់​ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការស៉ីវិល"

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Mar-2024
នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកអគ្គលេខាធិការរង និងជាប្រធានក្រុមការងារបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ (ក.ប.អ.ម.) បានដឹកនាំកិច្ចប្...
នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកអគ្គលេខាធិការរង និងជាប្រធានក្រុមការងារបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ (ក.ប.អ.ម.) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Mar-2024