ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រះសីហនុ
នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ, នាយកដ្ឋាន បុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុង ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រះសីហនុ.....

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020
សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាទៅដល់អង្គភាពថ្នាក់មូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ត
នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន បានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដល់អង្គភាពថ្នាក់មូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ត ដែលដឹកនាំដោយ លោក ប៊ិន កក្កដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក.....

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Oct-2020
សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីរាជការរបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិាការដ្ឋាន ធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាលអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលដឹកនាំដោយ លោក ប៊ិន កក្កដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក អមដោយអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរួមទាំងសហការី......

បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Oct-2020
កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម (កសល) អមដោយលោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន កសល និងសមាជិកពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ......

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Oct-2020