សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ និងពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត្រីរាជការ និងផ្សព្វផ្សាយ
កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Oct-2023

សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ និងពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត្រីរាជការ និងផ្សព្វផ្សាយណែនាំ អនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក។ ទន្ទឹមនេះ ក្រុមការងារក៏បានចុះទៅបំពាក់ស្លាក Attendance QR និងណែនាំការអនុវត្តស្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈកម្មវិធី MEF Profile ជំនួសឱ្យការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិន ។