សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសឹង្ហបុរី សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 01-Nov-2023

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសឹង្ហបុរី សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

Download