សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ "ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ " នៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការស្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងជំនួសដោយការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ ។
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 16-Oct-2023

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ "ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ " នៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការស្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងជំនួសដោយការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ ។