សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២...
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១ (សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ)

ព្រះរាជក្រម | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
អនុក្រឹត្យស្តីពីការ ជូនមេដាយស្ត្រីវឌ្ឍនារាជរដ្ឋាភិបាល
អនុក្រឹត្យស្តីពីការ ជូនមេដាយស្ត្រីវឌ្ឍនារាជរដ្ឋាភិបាល

គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការ ផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៏
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការ ផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៏

គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
តារាងរាយឈ្មោះគ្រឿងឥស្សរិយយស ដែលទទួលបាន ក្នុងរយះពេលបម្រើការងារ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥
តារាងរាយឈ្មោះគ្រឿងឥស្សរិយយស ដែលទទួលបាន ក្នុងរយះពេលបម្រើការងារ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥

គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
សំណើសុំផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារចុងក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សំណើសុំផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារចុងក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021