កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម (កសល) អមដោយលោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន កសល និងសមាជិកពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ......

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Oct-2020