នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពី
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពី

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 15-Mar-2024
នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ,នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបានរៀបចំសម្របសម្រួលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈសង្គ្...
នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ,នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបានរៀបចំសម្របសម្រួលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈសង្គ្រោះបឋម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Mar-2024
អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុនស្តីពី​ "ការដាក់ឱ្យស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស"
អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុនស្តីពី​ "ការដាក់ឱ្យស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស"

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 29-Feb-2024
នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក (Ministry of Personnel Management - MPM) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ វាយត...
នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក (Ministry of Personnel Management - MPM) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ វាយតម្លៃសមិទ្ធកម្

បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 26-Feb-2024
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាក់ចំណាយ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកអមដោយលោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចុប្រជុំ
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីភ្នាក់ងារជាតិបញ្ជាក់ចំណាយ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកអមដោយលោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចុប្រជុំ

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 21-Feb-2024