សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៧៤ សសរ ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៧៤ សសរ ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

សេចក្តីសម្រេច | កាលបរិច្ឆេទ: 19-Apr-2024
សេចក្ដីសម្រេច លេខ ០០១ សហវ.ស.ស.រ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្ដីសម្រេច លេខ ០០១ សហវ.ស.ស.រ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីសម្រេច | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Jan-2024
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោក ប៊ិន កក្តដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោក ប៊ិន កក្តដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

សេចក្តីសម្រេច | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021