សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ និងពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មម...
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ និងពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត្រីរាជការ និងផ្សព្វផ្សាយ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Oct-2023
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ "ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ " នៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការស្រង់វត្តមានប្រ...
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ "ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ " នៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការស្រង់វត្តមានប្រចាំថ្ងៃស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងជំនួសដោយការចុះហត្ថលេខាដោយដៃ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 16-Oct-2023
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ "JDS Scholarship Program 2023 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ "JDS Scholarship Program 2023 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Sep-2023
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាម Online របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ។
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាម Online របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 22-Sep-2023
សេចក្ដីណែនាំ លេខ០២០ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌ និង នីតិវិធីនៃការចុះកម្មសិក្សានៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីណែនាំ លេខ០២០ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌ និង នីតិវិធីនៃការចុះកម្មសិក្សានៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 12-Sep-2023