នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពី
កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Jun-2024
នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពី លោក លោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន លោក លោកស្រីប្រធានការិយាល័យ លោក លោកស្រីអនុប្រធានការិយាល័យ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ នៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ក្នុងគោលបំណង ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖
០១.ពិនិត្យលើបទបង្ហាញរបស់ការិយាល័យជំនាញដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នៅបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទកសហវ. នាពេលខាងមុខ
០២.ពិនិត្យលើការងារប្រចាំថ្ងៃ
០៣.ផ្សេងៗ៕