សំណើសុំផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារចុងក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សំណើសុំផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារចុងក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានអំពីការទទួលបាន គ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយ ការងារចុងក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៥-២០១៥
សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានអំពីការទទួលបាន គ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយ ការងារចុងក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៥-២០១៥

គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២...
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១ (សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ)

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
Human Resource Development Scholarship Program by Japanese Grant Aid (JDS) funded by the Government of Japan 2020
Human Resource Development Scholarship Program by Japanese Grant Aid (JDS) funded by the Government of Japan 2020

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ​ សម្រាប់ផ្តល់ជូនមន្ត្រីរាជការ​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ​ សម្រាប់ផ្តល់ជូនមន្ត្រីរាជការ​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021