នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ,
នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ,

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 11-Jan-2024
នារសៀល ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារតាមប្រ...
នារសៀល ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិន័យ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 11-Jan-2024
នារសៀល ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារតាមប្រព...
នារសៀល ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិន័យ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Jan-2024
នារសៀល ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារ វាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម
នារសៀល ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារ វាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 05-Jan-2024
នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ៩កេីត​ ខែមិគសិរ​ ឆ្នាំថោះ​ បញ្ចស័ក​ ព.ស.២៥៦៧​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២៣​ វេលាម៉ោង​ ០៩:០០នាទី​ ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្
នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ៩កេីត​ ខែមិគសិរ​ ឆ្នាំថោះ​ បញ្ចស័ក​ ព.ស.២៥៦៧​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២៣​ វេលាម៉ោង​ ០៩:០០នាទី​ ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Dec-2023