សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១ (សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ)
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020

        ស្តីពីការជ្រើសរើងនិស្សិតអាហារូបករណ៏ថ្នាកើបរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៏របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១