ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការ ផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៏
គ្រឿងឥស្សរិយយស | កាលបរិច្ឆេទ: 18-Jan-2021