សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ "JDS Scholarship Program 2023 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 25-Sep-2023

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ "JDS Scholarship Program 2023  សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ។