សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាម Online របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ។
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 22-Sep-2023

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាម Online របស់រដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ។