អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាប់ឧប្ថម្ភមាតុភាពជូនមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីកម្មសិក្សា និិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាស្ត្រីដែលសម្រាលកូន និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យសពជូនគ្រួសាសពមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលទទួលមរណៈភាព
អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 30-Aug-2023

អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាប់ឧប្ថម្ភមាតុភាពជូនមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីកម្មសិក្សា និិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាស្ត្រីដែលសម្រាលកូន និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យសពជូនគ្រួសាសពមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលទទួលមរណៈភាព