អនុក្រឹត្យលេខ០៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការកែប្រែ និងការដំឡេីងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៉ីវិល
អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 05-Jan-2023

អនុក្រឹត្យលេខ០៤  អនក្រ.បក  ចុះថ្ងៃទី០៤  ខែមករា  ឆ្នាំ២០២៣  ស្តីពីការកែប្រែ  និងការដំឡេីងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៉ីវិល