ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ថ្នាក់ និងការផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស និងបណ្ណសរសើរជូនមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020

សូមគោរពជូននូវសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធី និងបែបបទ នៃការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ថ្នាក់ និងការផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស និងបណ្ណសរសើរជូន មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។