អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភអ្នកបម្រើជូនជនពិការ និងជនបាត់បងសមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី១
អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 02-Sep-2022