សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីរាជការរបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 06-Oct-2020

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិាការដ្ឋាន ធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាលអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលដឹកនាំដោយ លោក ប៊ិន កក្កដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក អមដោយអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរួមទាំងសហការី។

បេសកកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង៖

  • ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ច
  • ការគ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់មន្ត្រី និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា
  • លិខិតផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរដ្ឋបាលមន្ត្រីរាជការ (ការតែងតាំង ផ្ទេរចេញ ផ្ទេរចូល)
  • លក្ខខ័ណ្ឌការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០២០
  • ពិនិត្យលើយន្តការពាក់ព័ន្ធការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត្រីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត