អនុក្រឹត្យលេខ៨៥ស្តីពី​ការកែសម្រួល និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រចាំខែរបស់ឧបការីកម្រិតទី៤ ទី៥ និងទី៦ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញឆ្នាំ២០២៤
អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024

អនុក្រឹត្យលេខ៨៥ស្តីពី​ការកែសម្រួល និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រចាំខែរបស់ឧបការីកម្រិតទី៤ ទី៥ និងទី៦ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញឆ្នាំ២០២៤