អាហារូបករណ៍សម្រប់មន្រ្តីរាជការ សិក្សានៅ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្តល់ អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីរាជការ សិក្សានៅ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ចំនួន៣៣កន្លែង