សេចក្ដីណែនាំ លេខ០២០ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌ និង នីតិវិធីនៃការចុះកម្មសិក្សានៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 12-Sep-2023

សេចក្ដីណែនាំ លេខ០២០ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌ និង នីតិវិធីនៃការចុះកម្មសិក្សានៅតាមបណ្ដាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ