សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០១១ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងជនពិការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 01-Jun-2023

សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០១១ សហវ.ស.ណ.ន.អល ស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងជនពិការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។