អនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត និងកម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
ដំណឹងថ្មី | កាលបរិច្ឆេទ: 19-Aug-2022