សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ JDS សម្រាប់មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 10-Aug-2022