សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជូនដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 10-Aug-2022