អនុក្រឹត្យលេខ៨២ស្តីពី​ការកែប្រែ​ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាចេញឆ្នាំ២០២៤
អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024

អនុក្រឹត្យលេខ៨២ស្តីពី​ការកែប្រែ​ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាចេញឆ្នាំ២០២៤