អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ​ និងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ​ និងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ