អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុន ពាក់ព័ន្ធការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម(ការស្នើសុំចូលបម្រើការងារវិញបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម)។
សេចក្តីណែនាំ | កាលបរិច្ឆេទ: 27-Mar-2024

អត្ថបទសិក្សាខ្លីបន្តពីភាគមុន ពាក់ព័ន្ធការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម(ការស្នើសុំចូលបម្រើការងារវិញបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើម)។