សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យារពេលនៃការដាក់ពាក្យ អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់( JDS ) សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 29-Nov-2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យារពេលនៃការដាក់ពាក្យ អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់( JDS ) សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។