នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យតំណាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា លោកអគ្គលេខាធិការរង និងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅការិយាល័យតំណាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា លោកអគ្គលេខាធិការរង និងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 14-Nov-2023
នារសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងសហការី បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Yougesh Khatri
នារសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងសហការី បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Yougesh Khatri

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 07-Nov-2023
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ ពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត...
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ ពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត្រីរាជការ

បេសកកម្ម | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Nov-2023
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសឹង្ហបុរី សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសឹង្ហបុរី សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 01-Nov-2023
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ និងពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មម...
សកម្មភាពក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធមុខងារភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ និងពិនិត្យការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មមន្ត្រីរាជការ និងផ្សព្វផ្សាយ

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 20-Oct-2023