ដំណឹងថ្មីៗ :

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី ការកសាងនិងអភិវដ្ឍសមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី ការកសាងនិងអភិវដ្ឍសមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣