ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

 នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

អាគារ <<គ>> ជាន់ទី០៧ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្លូវលេខ​​៩២​ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូន​ពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

  • ទូរស័ព្ទលេខ: ៨៥៥-២៣ ៤២៨​ ៥២៦
  • អ៊ីម៉ែល: pd@mef.gov.kh
  • ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកៈ ០១១ ៧០៣ ២៧២
  • ការិយាល័យបុគ្គលិកៈ ០២៣ ៤២៨ ៥២៦
  • ការិយាល័យក្របខ័ណ្ឌ បៀវត្សៈ ០២៣ ៧២៤ ៤៥០
  • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សៈ ០២៣​ ៤៣០ ៧៤៣
  • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការ